Evaluering

Trinnvis evaluering

I Liten og ny gjennomfører vi en trinnvis evaluering gjennom hele prosjektperioden. Det betyr at det hvert år blir gjennomført en evaluering som så danner grunnlag for videreutvikling av tilvenningsmodellen det neste året. På den måten utvikles prosjektet seg i et nært samspill mellom foreldre, ansatte og forskere. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge) ved NTNU er ansvarlig for evalueringen.

Pilotutprøving (trinn 1)

I 2018 ble det gjennomført evaluering av en pilotutprøving av femdagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe i 4 barnehager. Foreldre og ansatte skrev logger gjennom tilvenningsperioden og deltok i gruppeintervju cirka fire uker etter oppstart. Les rapporten her

Hovedprosjekt 2019 (trinn 2)

I 2019 ble det gjennomført en evaluering av tre tilvenningsmodeller i 19 barnehager: besøk på forhånd + femdagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe, femdagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe og vanlig tre-dagers tilvenningsmodell. Data ble samlet inn i form av logger (foreldre og ansatte) i løpet av tilvenningsdagene, samt spørreskjema (foreldre og ansatte), gruppeintervju (foreldre og ansatte) og spyttprøver av barna (måling av stresshormonet kortisol) cirka fire uker etter oppstart. Les rapporten her

Hovedprosjekt 2020 (trinn 3)

I 2020 ble prosjektet endret på grunn av koronasituasjonen. Allikevel gjennomførte 14 barnehager foreldreaktiv tilvenning i fem dager på høsten. Det ble samlet inn data i form av egenrapportering fra de ansatte og gruppeintervju av foreldre. Les rapporten her

Hovedprosjekt 2021 (trinn 4)

I 2021 vil 41 barnehager delta i Liten og ny. Målet dette året er å prøve ut jevnlige besøk for oppstart, hjemmebesøk hvis det er aktuelt og fem dagers foreldreaktiv tilvenning. I tillegg vil noen barnehager prøve ut en tettere samarbeid med helsestasjonen. 

Dette året vil det bli gjennomført følgende evaluering:

  • 120 barn trekkes ut til spyttprøver.
  • Spyttprøve av barna hjemme cirka en måned før oppstart i barnehagen
  • Spyttprøver av barna i barnehagen på dag 2 og 5 sammen med foreldrene
  • Spyttprøver av barnet på dag 2, 9 og 12 etter at foreldrene ikke lenger er i barnehagen, samt etter 3 måneder
  • Foreldre og ansatte skriver korte logger samme dager som spyttprøver blir tatt.
  • Foreldre og ansatte i 6 barnehager deltar i gruppeintervju om erfaringer fra oppstarten.

Ved å måle stresshormonet kortisol over en lengre periode kan vi undersøke barnas tilvenningsprosess og bidra til økt kunnskap om hvordan denne forløper. Spyttprøvene blir de små barnas «stemme» i evalueringen. Logger og intervju vil gi dybdeinformasjon om tilvenningsprosessen fra foreldrene og de ansattes perspektiv. Rapporten vil bli lagt ut på nettsiden til Liten og ny våren 2022 og den vil danne grunnlaget for et forslag til en tilvenningsmodell for Trondheim kommune som etter planen vil bli implementert i 2022.