Evaluering

Pilotprosjektet ble gjennomført høsten 2018 og fire barnehager i Trondheim kommune deltok i utprøvingen. Ansvarlige for gjennomføring av evaluering var Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge).

Det ble gjennomført 4 gruppeintervju med foreldre (totalt 16 foreldre, 10 mødre og 6 fedre) og 4 gruppeintervju med ansatte (totalt 11 ansatte) cirka en måned etter oppstart. 3 ansatte ved RKBU gjennomførte intervjuene basert på en strukturert intervjuguide.

I tillegg ble det i barnehagene samlet inn loggnotater fra personal og ansatte for 29 barn for de første 10 dagene barnet var i barnehagen.

https://www.ntnu.no/rkbu