Bakgrunn for Liten og ny i barnehagen

Prosjektet retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. Dette er i tråd med den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver der det står:

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.

Kunnskapsdepartementet, 2017

I Liten og ny i barnehagen vil vi prøve å finne ut mer om hva en «trygg og god start i barnehagen» betyr i praksis, hva foreldrene og de ansatte kan gjøre hver for seg og sammen.  Ulike tilvenningsmodeller vil bli prøvd ut og evaluert.

«Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene»

De første leveårene har stor betydning

Nyere forskning viser hvor viktige de første leveårene er, og at små barn har et stort behov for trygghet og gode relasjoner både hjemme og i barnehagen. Det å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn, og de har behov for at foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg.

Det skjer en endring i hverdagslivet for barna som frem til de starter i barnehage har vært sammen med få og kjente personer. I tillegg til fraværet av foreldrene, nye hverdagsrutiner og ukjente omgivelser, er overgangen stor til barnehagen med flere voksne som ikke kjenner deres signaler og behov. De aller minste barna er særlig avhengig av at det er sensitive voksne som møter dem, og foreldre som skjønner deres behov i det de skal begynne i barnehagen (Drugli, 2011; Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis,).

Tilvenning i barnehage – den første store overgangen i barns liv

Det foreligger lite forskning på hva som fremmer en god tilvenning for små barn, men vi vet mye om hva små  barn trenger for å ha det bra. Blant annet trenger de tid sammen med foreldrene sine til å gjøre seg kjent med nye mennesker og steder.  På tross av det, har de fleste små barn fortsatt tre dagers tilvenning til barnehagen med foreldrene til stede. I dette prosjektet vil foreldrene bruke mer tid sammen med barnet i tilvenningsperioden. Ulike modeller vil bli prøvd ut i løpet av prosjektperioden, som for eksempel tilvenning i liten gruppe, mange besøk i barnehagen før oppstart, en uke med foreldrene til stede, hjemmebesøk før barnet begynner i barnehagen.  Såkalt foreldreaktiv tilvenning vil videre bli vektlagt. Det innebærer at foreldrene selv tar ansvar for sitt barn under måltid, stell, lek og så videre. Barnehageansatte får dermed anledning til å lære barnet å kjenne gjennom foreldrene mens de tar hånd om eget barn. Foreldre får på sin side bedre anledning til å gjøre seg bedre kjent med barnehagens rutiner og miljø, etablere en samarbeidsrelasjon med de ansatte og bli kjent med andre foreldre og barn. Barnet får anledning til å bruke foreldrene som en trygg base for utforskning av alt det nye i barnehagen.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Statsforvalteren i Trøndelag og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge (RKBU)