Prosjekt 2019, trinn 2

Høsten 2019 gjennomførte “Liten og ny i barnehagen” en utprøving av tre tilvenningsmodeller ved oppstart i barnehage for de yngste barna. 19 barnehager i Trondheim kommune deltok.

Modell A : Foreldreaktiv tilvenning i grupper med foreldre tilstede i barnehagen i fem dager (5 barnehager)

Modell B: Besøk i barnehagen på våren (en time en gang i uken), samt foreldreaktiv tilvenning i grupper med foreldre tilstede i barnehagen i fem dager (6 barnehager) 

Modell C: Vanlige tilvenningsrutiner. Disse barnehagene ble bedt om å gjennomføre tilvenningen som tidligere. De fleste oppga på forhånd at de normalt hadde tre tilvenningsdager, men at de var fleksible basert på barnas behov. Disse barnehagene deltok i datainnsamlingen, men hadde ellers ingen kontakt med prosjektgruppen (8 barnehager). Alle barnehagene i modell C har fått tilbud om å delta i prosjektets trinn tre i 2020.