Pilotprosjekt 2017 – 2018

Høsten 2018 gjennomførte Liten og ny i barnehagen en pilot, der en modell med foreldreaktiv tilvenning ble prøvd ut i Trondheim kommune. Modellen baserte seg på erfaringer bl.a. fra Jåttå-modellen og Lørenskog-modellen . Fire barnehager deltok i pilotprosjektet.

Jåttåmodellen
Jåttåmodellen vektlegger i mye større grad foreldrenes betydning for barnets tilvenning. Foreldrene er til stede med barnet i minst tre hele dager i barnehagen. Her har foreldrene ansvaret for barnet mens det stelles, når det spiser, sover, leker, og under aktiviteter. Tilknytningspersonen i barnehagen er til stede sammen med forelderen, eventuelt foreldrene, og tilknytningspersonen observerer hvordan barnet reagerer, og likeså hvordan foreldrene møter barnet.
Etter hvert blir barnet kjent med tilknytningspersonen, og denne overtar mer og mer av omsorgen for barnet. Forelderen er fortsatt med, og hjelper gjerne til med praktiske oppgaver i barnehagen. På denne måten blir forelderen også mer kjent med barnehagens organisering, og oppnår både mer realistiske forventninger og større grad av trygghet. Dette får store positive ringvirkninger for det videre foreldresamarbeidet, noe som igjen fører til større trygghet for barna.
I Jåttåmodellen foregår tilvenningen i grupper på to til fire barn. Barn og foreldre sammen blir tatt imot i barnehagen av sin faste tilknytningsperson. Dette innebærer at foreldrene og tilknytningspersonen som en representant for personalet også blir kjent med hverandre og får anledning til å bygge nettverk. Barna blir trygge på hverandre og de får bli kjent med andre foreldre.

https://utdanningsforskning.no/artikler/foreldreaktiv-tilvenning-skaper-trygge-barn/


Lørenskogmodellen
Lørenskogmodellen, kan i korte trekk oppsummeres i seks punkter:

1. Foreldremøte for nye foreldre før barnehageoppstart
2. Besøk i barnehagen for barn og foreldre før oppstart
3. Ved oppstart er foreldrene til stede sammen med barnet i minimum fem dager
4. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver og har ansvar for barnet i stell, lek og måltider
5. Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
6. Oppstartsamtale med pedagogisk personale

https://www.barnehage.no/artikler/foreldrene-skal-involvere-seg-hele-veien/428394