Rapport Prosjekt 2019 (trinn 2)

Oppsummering av barnehagens erfaringer

Denne rapporten er en delrapport i prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

Liten og ny i barnehagen er et femårig folkehelseprosjekt i Trondheim kommune. Prosjektet er en del av det nasjonale «Program for folkehelse i kommunene». Et hovedelement i Program for folkehelsearbeid i kommunene er å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy, samt stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet.

Trondheim kommune har som målsetning at folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen” skal utvikle en forsknings-og erfaringsbasert modell for tilvenning til barnehage for de yngste barna, Trondheimsmodellen. Prosjektet retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. Trondheim kommune samarbeider med RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU) i utforming og evaluering av prosjektet.

Første trinn i prosjektet (2018) var et pilotprosjekt som ble gjennomført i fire barnehager i Trondheim kommune. En modell med foreldreaktiv tilvenning i gruppe ble prøvd ut ved oppstart i barnehage for ettåringen. Pilotprosjektet er omtalt i egen rapport. Denne rapporten omhandler andre trinn i prosjektet som ble gjennomført i 2019, der tre modeller for foreldreaktiv tilvenning ble prøvd ut ved barnehager i Trondheim kommune. Nitten barnehager deltok i prosjektet. Åtte av barnehagene gjennomførte tilvenning til barnehagen med vanlige rutiner ved oppstart i barnehagen for ettåringen, som for de fleste var tre dager med foreldre tilstede. De resterende elleve barnehagene prøvde ut to nye modeller for tilvenning til barnehagen for ettåringen. En gruppe på fem barnehager gjennomførte foreldre aktiv tilvenning i grupper der foreldre var tilstede i barnehagen iminimum fem dager. Denne modellen var tidligere var prøvd ut i pilotprosjektet. Den andre gruppen på seks barnehager gjennomførte samme modell for tilvenning ved oppstart i barnehagen som den første gruppen, men i tillegg inviterte de til faste besøksdager for barn og foreldre på vår/sommer før oppstart i barnehagen.

Prosjektlederne i de barnehagene som prøvde ut nye modeller for tilvenning til barnehagen har skrevet ned de ansattes erfaringer i en rapport. Erfaringene som er delt i barnehagenes rapporter er oppsummert i denne prosjektrapporten.

Jeg vil takke de ansatte i barnehagene som har vist stort engasjement i å endre praksis, og for ådele sine refleksjoner og erfaringer med prosjektgruppen. De ansattes erfaringer vil bidra med verdifull kunnskap i arbeidet med å utvikle kommunens anbefalte praksis i overgangen fra hjem til barnehage for de yngste barna.

Trondheim, 2020

Klikk her for å laste ned hele rapporten