Rapport Prosjekt 2019 (Trinn 2)

Delrapport for folkehelseprosjektet «Liten og ny i barnehagen» Evaluering av trinn 2, 2019

Liten og ny i barnehagen er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019-2022 og gjennomføres i Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og RKBU Midt Norge, NTNU.

Liten og ny i har som mål å gi små barn en trygg tilvenning til barnehagen. Utprøving av gode tilvenningsrutiner foregår gjennom prosjektperioden med en trinnvis evaluering og forbedring av rutinene fra 2018-2022. Trinn 1 ble gjennomført som en pilot i fire barnehager i 2018. Trinn 2 ble gjennomført i 2019 og 19 barnehager deltok. En gruppe barnehager prøvde ut besøk i barnehagen om våren, samt foreldreaktiv tilvenning i gruppe i fem dager om høsten, gruppe to prøvde ut foreldreaktiv tilvenning i gruppe i fem dager om høsten, mens gruppe tre skulle gjennomføre tilvenningen slik de hadde gjort tidligere (stort sett tre dagers tilvenning). Hensikten med den trinnvise modellen er at det årlig gjennomføres en evaluering av barnehagenes utprøving av rutiner for tilvenning og at denne danner grunnlaget for en forbedret tilvenningsmodell som prøves ut året etter. Evalueringene omfatter en ekstern del som gjennomføres av RKBU Midt Norge og en intern del som omfatter barnehagenes egne erfaringer og som sammenfattes av kommunens prosjektkoordinator.

Denne delrapporten er basert på data som ble samlet inn høsten 2019 (logger, spørreskjema, gruppeintervju og måling av kortisol) og er utarbeidet av RKBU Midt Norge. Ansatte i barnehagene har laget sine egne oppsummeringer av erfaringene de gjorde i 2019 og disse er presentert i en egen delrapport, Prosjektrapport 2019 – Oppsummering av barnehagenes erfaringer.

Trondheim, juni 2020