Trinn 3: Prosjekt 2020

Høsten 2020 gjennomførte “ Liten og ny i barnehagen” en korona tilpasset modell for tilvenning til barnehagen i 16 barnehager.

I evaluering av 2019 prosjektet pekte besøksmodellen ( modell B) seg ut som foretrukket modell, og ble derfor valgt ut for videre utprøving i prosjekt barnehagene i 2020. Modellen innebærer at foreldre og barn inviteres til flere organiserte besøk i barnehagen på vår/sommer før oppstart i tillegg til en foreldreaktiv tilvenning i fem dager når barnet begynner i barnehagen. Modellen ble gjennomført for alle ettåringer som startet i prosjekt barnehagene.

På grunn av Covid-19 pandemien lot det seg ikke gjøre å gjennomføre besøksdager i barnehagene før oppstart slik prosjektet opprinnelig var planlagt. I stedet lagde barnehagene en digital presentasjon av lokaler og ansatte som ble sendt til foreldre på våren/sommeren før barnet begynte i barnehagen.  Når barnet begynte i barnehagen ble det gjennomført fem dagers foreldreaktiv tilvenning individuelt eller i gruppe. Foreldrene var sammen med barnet i  minimum fem dager ved oppstart i barnehagen. De to første dagene hadde foreldrene alt ansvar for barnet, og  videre var det lagt opp til en prosess der kontaktperson til barnet overtok mer og mer ansvar for barnet mens foreldrene var til stede i barnehagen.

RKBU samlet inn data for evaluering av prosjektet gjennom gruppeintervju med foreldre i 4 barnehager cirka en måned etter at barnet hadde startet i barnehagen. I tillegg skrev barnehagene rapporter fra utprøvingen som også er lagt til grunn for RKBU sin evaluering av prosjektet.

I 2020 etablerte prosjektet Liten og ny i barnehagen en ny pilot der 4 barnehager og to helsestasjoner deltok. Pilotprosjektet hadde til hensikt å prøve ut tiltak for samarbeid mellom helsestasjonen, barnehage og foreldre i overgangen fra hjem til barnehage for ettåringen. Sammen utviklet helsestasjon og barnehagene tiltak som ble prøvd ut når barnet begynte i barnehagen.  Barnehagene og helsestasjonene har beskrevet sine erfaringer fra utprøvingen i egne rapporter. Erfaringene blir sammenfattet i en samlerapport.